ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ระมาด (กอพม.อำเภอ) ครั้งที่ 1/2563 (21 ส.ค. 63)

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก นางสาวนงณภัส เลิศภักดีกุล นักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่ระมาด (กอพม.อำเภอ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประสานงาน กอพม. อำเภอแม่ระมาด ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงาน อพม.และดำเนินกิจกรรมตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวีรวงศ์ สุพรรณพงษ์ ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอแม่ระมาด เป็นที่ปรึกษา พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด ผู้แทนท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแม่ระมาด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน อพม.จังหวัดตาก ประธาน อพม.อำเภอแม่ระมาด และ อพม.ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Share: