ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (20 ม.ค. 64)

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 โดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 21 คน ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 (แผนบูรณาการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก)
2. พิจารณาทบทวนคำสั่งจังหหวัดตาก ที่ 178/2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย – เมียนมา (ตาก – เมียวดี)
3. (ร่าง) คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ณ หอประชุมจังหวัดตาก (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองจังหวัดตาก

Share: