ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานแประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานแประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัต (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝืมือแรงงานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัตตาก โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก ปี 2560 – 2564 มีผลการตำเนินงานลตน้อยลง
ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติ๊ตเชื้อไวร้สโควิต-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ร่วมกันพิจารณาการจัตทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัตตาก 6 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2570) โตยมีการปรับแผนจากเติม 5 ปี เป็น 6 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ , พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัตทำแผนการพัฒนากำลังคน
ระตับจังหวัดตาก พ.ศ. 2565-2570 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำสั่ง และเห็นชอบการจัตทำแผนฯโตยฝ่านเลขาบุการจะไต้เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อจัตทำ
ร่างแผนพัฒนากำลังคนในเตือนสิงหาคม 2564 นี้

Share: