ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (22 ม.ค. 64)

วันที่ 22 มกราคม 2564
นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม
การประชุมประกอบด้วย
– การรายงานการจัดสรรงบประมาณและสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน
– พิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนวียน จำนวน 75 โครงการ อนุมัติจำนวน 73 โครงการ
– พิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 30 โครงการ อนุมัติจำนวน 22 โครงการ อีก 8 โครงการเลื่อนการพิจารณาเนื้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 มีกลุ่มเป้าหมายเกิน25คน
– พิจารณาลด/งดเบี้ยปรับตามสัญญาเงินกู้ยืม จำนวน 3 กลุ่ม
– พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

Share: