ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2564ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย – รับทราบการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ได้แก่นายประภาส บุญเสรฐ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก – รับทราบสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 – พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยแบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 1,816,650.-บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,000,000.-บาท และงบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10,000,000.-บาทรวมจำนวน 13,867,150.-บาท โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 และสามารถขอรับงบประมาณเพิ่มเติมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และประธานขอให้กลั่นกรองโครงการที่ตอบ โจทย์การแก้ไขปัญหาของจังหวัดได้ เช่น ส่งเสริมอาชีพสตรีเพื่อลงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นต้น


Share: