ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม การประชุมประกอบด้วย
– รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ การบริหาร
จัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ปี 2556 – 2564 และสรุปผลการดำเนินคดีตามกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ.ตาก
– พิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 50 โครงการ อนุมัติจำนวน 47 โครงการ ขอเอกสารเพิ่ม 2 โครงการ อีก 1 โครงการ
รอการสนับสนุนจากส่วนกลางต่อไป
– พิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 33 โครงการ ให้การอบรมมีการสอดแทรกความรู้หลักโคก หนอง นา โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรม
การทำบัญชีครัวเรือน ควรส่งเสริมให้มีโครงการฝึกทักษะการพูดเพื่อการขาย ส่งเสริมบทบาทสตรีในการสร้างสัมพันธ์ครอบครัวดึงลูกหลานร่วมกิจกรรม
และการดำเนินโครงการเชิญแม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาดร่วมกิจกรรม

Share: