ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (18 มีนาคม 2564)

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุน
การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวในกรณีคำขอเป็นรายบุคคล จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก 18 คน
โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนคุ้มครองเด็กในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในภาวะยากลำบาก

Share: