ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (1 มี.ค. 64)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับองค์กร
สวัสดิการสังคมที่ขอรับการสนับสนุนโครงการ จำนวน 17 องค์กร 17 โครงการ โดยมีนายสวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก
เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

Share: