ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (24 ก.พ. 64)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก
โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม
การประชุมประกอบด้วย
– รับทราบการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การแต่งตั้งนิติกรประจำสำนักงานเลขานุการอนุกรรมการฯ
และมาตการชั่วคราว พักชำระหนี้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ กรณีสถานการณ์โควิค-19 ระยะเวลา 12 เดือน มีผู้ยื่นพักชำระหนี้ 303 กลุ่ม
– พิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 28 โครงการ อนุมัติจำนวน 10 โครงการ อีก 18โครงการรอการจัดสรรงบประมาณไตรมาสต่อไป
– พิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 20 โครงการ อนุมัติจำนวน 19 โครงการ อีก 1 โครงการให้ทบทวนการต่อยอดกิจกรรมเพื่ออาชีพให้ชัดเจน
และให้โครงการมีการสอดแทรกความรู้หลักโคก หนอง นา โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรม และการทำบัญชีครัวเรือน
– ให้ สนง.พัฒนาชุมชน และ สนง.พัฒนาสังคมฯ ซึ่งมีกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ รวบรวมข้อมูลการให้กู้ยืมส่งสำนักงานคลังจังหวัดตากภายในสิ้นเดือน

Share: