ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (22 มีนาคม 2564)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วม
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุม ได้รับทราบ
การรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และผลการดำเนินการด้านปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) รวม 112 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ตรวจสอบเบื้องต้น
75 เรื่อง และเรื่องที่ไต่สวนเบื้องต้น 30 เรื่อง , รับทราบผลการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก จำนวน 4 โครงการ และผลการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามนโยบายของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำไตรมาสที่ 2 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ได้แก่ การดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดตาก (ITA) และการลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

Share: