ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (22 ม.ค. 64)

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 10 คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. กรณีศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาเด็ก จำนวน 1 ราย
2. กรณีบิดามารดาให้ความยินยอม จำนวน 2 ราย
3. กรณีสืบสายโลหิต จำนวน 4 ราย
โดยมติที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 6 ราย และมีมติให้รายที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตาก ครั้งต่อไป

Share: