ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (6 ก.ค. 64)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็บบุตรบุญธรรม
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Share: