ประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 1/2564 (22 มีนาคม 2564)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
จัดประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับพื้นที่ทุกภาคส่วน ร่วมกับทีม ONE HOME จังหวัดตาก องค์การบริการส่วนตำบลด่านแม่ละเมา แกนนำชุมชน อพม. และเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีนายประสงค์ หินฝนทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

Share: