ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ตำบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้มอบหมายนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่ตำบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับทีม One home พม. ตาก จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก2. เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการชมรมคนพิการตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล นำโดยผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในพื้นที่ แกนนำชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม พื้นที่ละ 20 คน การประชุมมีการรับฟังความคิดเห็นค้นหาปัญหาในพื้นที่ กลไกการทำงาน และแนวทางการขับเคลื่อนงาน


Share: