ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์บริการคนพิการ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 พร้อมคณะทำงานฯประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนักพัฒนาการเด็ก ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือรายครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผลการพิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 51 ครอบครัว เป็นเงิน 89,000 บาท ดังนี้ 1.รายละ 1,000 บาท จำนวน 22 ครอบครัว เป็นเงิน 22,000 บาท2.รายละ 2,000 บาท จำนวน 20 ครอบครัว เป็นเงิน 40,000 บาท3.รายละ 3,000 บาท จำนวน 9 ครอบครัว เป็นเงิน 27,000 บาท


Share: