ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและศูนย์บริการคนพิการ ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2565พร้อมคณะทำงานฯประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนักพัฒนาการเด็กประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือรายครอบครัว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผลการพิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 165 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,500 บาท ดังนี้1. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงบ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 139 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 208,500 บาท 2. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมงบ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนทั้งสิ้น 26 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท


Share: