ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference (2 ก.ค. 64)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะทำงานฝั่งตะวันตก
(อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. ที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
จังหวัดตาก ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานด้านแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ ด้านจัดการที่ดิน และด้านการตลาด รวมทั้งรับทราบการจัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพรเกียรติ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
2. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคดำเนินงานโครงการหลวงเลอตอในระยะถัดไป การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ โดยมีแผนระยะสั้น ได้แก่
ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำใช้พื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ เพื่อขยายพันธุ์พืช สนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ 2 แห่ง คือ ห้วยโป่ง และห้วยแม่หินหลวงน้อย ส่วนแผนระยะยาว ได้แก่
การศึกษาความเหมาะสม และก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ ให้ครอบคลุม จำนวน 16 โครงการ ส่วนด้านจัดการที่ดิน จะมีการประยุกต์“โคก หนอง นา โมเดล”
เพื่อให้พื้นที่ขนาดเล็กในโครงการฯ สามารถมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก สำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง 3. ด้านการตลาด เบื้องต้นคาดว่า ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โครงการหลวงเลอตอ
จะมีผลผลิตทั้งผัก ไม้ผล และกาแฟ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เช่น กาแฟเลอตอ และพริกกะเหรี่ยง ซึ่งจะมีการขึ้น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ได้รับการจัดตั้งโดยมูลนิธิโครงการหลวง มีความประสงค์ในการพัฒนาชุมชน
พื้นที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามวัตถุประสงค์ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่งานโครงการหลวง และการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานงานโครงการหลวง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ชาวเขา
และลดการปลูกฝิ่น ตลอดจนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยปัจจุบันโครงการหลวงเลอตอ สามารถจัดจำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ได้แล้วกว่า 1,300,000 บาท และคาดว่าสิ้นปีนี้ จะสามารถจัดจำหน่าย
ผลผลิตได้ประมาณ 1,900,000 บาท จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2,300,000 บาท ส่วนสาเหตุที่มียอดการจำหน่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องน้ำ และปัญหาเรื่องทักษะของราษฎร
ที่อยู่ภายในโครงการฯ ซึ่งมีอยู่กว่า 1,700 ครัวเรือน

Share: