ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมตากสินชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมมีวาระ- รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 86 วรรค 2 ให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกำหนดมาตรการเมื่อมีการฝ่าฝืน – พิจารณาข้อหารือการขนส่งสินค้าเข้า – ส่งออกในช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ที่ประชุมมีมติให้แยกท่าขนถ่ายสัตว์ โค กระบือ ออกจากท่าขนถ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อควบคุมโรคและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อาจบ่นเปื้อนมา มอบหมายศุลกากรทำหน้าที่นายทะเบียนคุมรายการช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติท่าข้ามทุกประเภท จัดระเบียบข้อมูลให้มีความชัดเจน ให้มีการประชุมทบทวนคำสั่งและรวบรวมคำสั่งพร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติท่าข้ามทุกประเภทให้ตรงกัน – พิจารณาอนุมัติเปิดช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ในพื้นที่ อ.พบพระ จำนวน 1 ช่องทาง พื้นที่ อ.แม่สอด ช่องทางเดิม 2 ช่องทาง ช่องทางใหม่ 2ช่องทาง รวม 4 ช่องทาง โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบช่องทางที่ได้รับอนุมัติให้มีความพร้อมของสถานที่ คุณสมบัติ เอกสารการขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ มาตรการป้องกันโรคระบาด ให้ครบถ้วน จัดทำรายงานผลการตรวจ เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งให้เปิดช่องทางได้- หารือกรณีการควบคุมผู้ต้องหาต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในห้องกักของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝากกัก OQ ตชด.และฝากกักสถานีตำรวจภูธร ที่มีพื้นที่แออัด ไม่เพียงพอ ป่วยโรคโควิค – 19 ขาดบุคลากร และงบประมาณ ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคไปยังหน่วยงานส่วนกลางแจ้งประเด็นปัญหา ให้บริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัด


Share: