ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (24 มีนาคม 2564)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม
วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯและคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ฯ พร้อมพิจารณาแผน/กิจกรรมโครงการศูนย์ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ
มูลนิธิ สมาคม และภาคเอกชน จำนวน 60 คน

Share: