ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (22 มีนาคม 2564)

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ที่ประชุมร่วมกันนำเสนอสถานการณ์การคุ้มครองเด็ก
ของจังหวัดตาก รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปี 2563 ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และเห็นชอบร่วมกันในการแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดตาก เพื่อทำหน้าที่ จัดทำฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กของจังหวัดตาก
ตามบริบทพื้นที่ วิเคราะห์ระบุสถานการณ์ สภาพปัญหาของเด็กที่มีความสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เสนอแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์ปัญหาสำคัญเร่งด่วนด้านเด็กของจังหวัดตาก และพัฒนารูปแบบการจัดและให้บริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เด็กของจังหวัดตาก

Share: