ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาปฏิทินการดำเนินงาน หลักสูตรที่จะเปิดอบรม การจัดทำแบบสอบถาม และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โดยเป็นการประชุมด้วยวิธีทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting


Share: