ประชุมของกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรคนหูหนวกระดับภาคตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 (วันที่ 7 มีนาคม 2564)

วันที่ 7 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคม เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมของกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรคนหูหนวกระดับภาคตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 7 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายใต้งบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โคยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการทำงานบริหาร
การองค์กรระดับภาคที่ผ่านมา และการระมความคิดเห็นในการจัดทำแผนบริหารองค์กรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยมีส่วนร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และจัดทำแผนบริหารองค์กรระดับภาค ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กรระดับชาติประจำปี 2564

Share: