ประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้ประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,358,000 บาทณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: