ประชุม”การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference (15 ธ.ค. 63)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวประพิณเพ็ญ มัณทนา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวลดาทิพย์ สุ่มผง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุม”การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม มีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้จนท.ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ จังหวัด มีทักษะความชำนาญการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถให้บริการประชาชน ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมแจ้งกำหนดให้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference เป็นประจำทุกเดือน

Share: