ประชุมการมอบหมายภารกิจเตรียมการด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 (5 พ.ย. 63)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป มูลเภา พมจ.ตาก มอบหมายนางสาวพรรณิภา ปัญญานาค เข้าร่วมประชุมการมอบหมายภารกิจเตรียมการด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน สำหรับภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตาก จะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ประจำจุดหน่วยแพทย์พระราชทาน ในการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย
1. รร.ตชด.เลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง
2. รร.ตชด.แม่จันทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง
3. รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั้วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง
4. ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
5. ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
ทั้งนี้ ผวจ.ตาก มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตาก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
– จัดทำฐานข้อมูลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน
– สรุปผลการดำเนินงานตามโมเดลการดูแลผู้ป่วยแบบ 1 ผู้ป่วย ต่อ 1 อสม. พร้อมปัญหาอุปสรรค
– เสนอแนวทางการดูแลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้คนไข้ฯ เข้าถึงบริการของภาครัฐทุกคน

Share: