ประชุมการติดตามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและนิติกร เข้าร่วมประชุมการติดตามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ประสานงานกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) โดยมี พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ร่วมการประชุมซึ่งพื้นที่จังหวัดตาก มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา ทั้งหมด 10 ราย สรุปข้อมูลได้ดังนี้ – สนง.พมจ.ตาก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เสียหายฯ ทั้งหมด 10 รายเรียบร้อยแล้ว – ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามสิทธิ์ผู้เสียหายและได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน 8 ราย – ผู้เสียหายฯ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันได้อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งแบบคำขอรับความช่วยเหลือฯจำนวน 1 ราย – ผู้เสียหายฯ ซึ่งไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือและติดตามตัวไม่พบ ได้ให้รายชื่อกับทางตร. ติดตามตัวแล้ว จำนวน 1 รายทั้งนี้ ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการรักษาความลับและไม่ละเมิดสิทธิของผู้เสียหายตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551


Share: