ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) (28 ม.ค. 64)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอเมืองตาก โดยระหว่างที่ปฏิบัติงาน ไม่มีประชาชนติดต่อสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

Share: