ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. เพื่อบริการประชาชนร่วมกับอำเภอเมืองตาก (14 ม.ค. 64)

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. เพื่อบริการประชาชนร่วมกับอำเภอเมืองตาก โดยระหว่างที่ปฏิบัติงาน ไม่มีประชาชนติดต่อสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน

Share: