ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดตาก (ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก) ในการปฏิบัติงานดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ณ เคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ และช่องทางการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Share: