บรรยาย โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (24 ธ.ค. 63)

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวณัฐพรรณ พิลึก ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมบรรยาย โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลป่ามะม่วง ณ โคกเจดีย์ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองจังหวัดตาก เวลา 9.00 – 10.00 น. โดยมีเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน

Share: