ติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว และเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว และเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่ม
ในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโปงแดง
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแดง สนับสนุนงบประมาณโตย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์จังหวัดตาก

Share: