ติดตามผลการเรียนและเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่นไลน์ (LINE) จำนวน 6 ราย

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดตาก ติดตามผลการเรียนและเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่นไลน์ (LINE) จำนวน 6 ราย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนทุนร่วมเยี่ยมเด็กทุน รายละเอียดดังนี้ 1. นักศึกษา ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก จำนวน 4 ราย 2. นักศึกษา ศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน 1 ราย 3. นักศึกษา ศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จำนวน 1 ราย โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน ผลการเรียนออนไลน์ และปัญหาที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVD-19)


Share: