ติดตั้งเครื่อง TTRS Video Phone สำหรับให้บริการคนพิการทางการได้ยินที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยยืนยัน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (7 ก.ค. 64)

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
ติดตั้งเครื่อง TTRS Video Phone สำหรับให้บริการคนพิการทางการได้ยินที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยยืนยัน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้รับบริการอย่างทั่วถึงและสามารถสื่อสารกับแพทย์ที่ให้การรักษาได้

Share: