ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้กับผู้ร้องขอหนังสือรับรองความป็นคนไร้รากเหง้า (walk in)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจิรพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้กับผู้ร้องขอหนังสือรับรองความป็นคนไร้รากเหง้า (walk in) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานสำหรับคนไร้รากเหง้าในการขอมีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี และตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ต่อไป


Share: