ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ของพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ผู้แทนคลังจังหวัดตาก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตาก ร่วมตรวจแนะนำ โดยมีนายอำเภอท่าสองยาง และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งนำลงเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 2 จุด ซึ่งได้มีการนำเงินดังกล่าว สำหรับการบริหารจัดการในจุดคัดกรอง

Share: