ดำเนินการจ่ายเงินสดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย (12 ม.ค. 64)

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ดำเนินการจ่ายเงินสดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

Share: