จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) (16 ก.พ. 64)

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
นำเครื่องอุปโภคบริโภค จากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

Share: