จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) (9 ก.พ. 64)

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข
ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

Share: