จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข และ “ตู้ พม.รับทุกข์” (10 มี.ค. 64)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สอด จัดจุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข และ “ตู้ พม.รับทุกข์” เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และประชาชนที่มาติดต่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคจากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

Share: