จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จุดบริการ พม.ปันสุข (ตู้ปันสุข) ดำเนินการเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำเครื่องอุปโภคบริโภคจากตู้ปันสุขไปใช้ในการดำรงชีพ

Share: