คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Meeting

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีม พม.ตาก One Home TAK ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ สภ.แม่เมย, กอ.รมน ตาก, สนง.แรงงานจังหวัดตาก,สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก, สนง.จัดหางานจังหวัดตาก คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 ม 6 และ ม 6/1 ชาวเมียนมาจำนวน 10 คน (ชาย 5 คน,หญิง 5 คน) ตามแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สนง.พมจ.ตาก ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Meeting และได้มีการประชุมทีมสหวิชาชีพสรุปเบื้องต้น มีความสมัครใจเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เส้นทางการเดินทางจากเมืองพะอาน – เมียวดี – ประเทศไทย


Share: