คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวของตนเองให้เกิดประโยชน์ (10 มีนาคม 2564)

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. จัดทำสัญญารับเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 28 ราย
2. จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 ศูนย์
3. จัดทำสัญญารับเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 15 หลัง
ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวของตนเองให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

Share: