คณะอนุกรรมการศุนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 (18 มีนาคม 2564)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น นายพงศํรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานคณะอนุกรรมการศุนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนางสาวจิราพร คำพุฒ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ชั้น 2) อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ซึ่งได้พิจารณากกรั่นกรองโครงการที่เขียนขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564
จำนวน 5 หน่วยงาน 10 โครงการ ได้แก่
1. ที่ทำการอำเภอเมืองตาก จำนวน 1 โครงการ, 2. ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด จำนวน 1 โครงการ, 3. ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ จำนวน 1 โครงการ
4. ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง จำนวน 4 โครงการ, 5. ทำการอำเภอปกครองแม่ระมาด จำนวน 3 โครงการ มีมัติที่ประชุมเห็นชอบ
จำนวน 2 หน่วยงาน 4 โครงการ ดังนี้ 1.) ที่ทำการอำเภอพบพระ จำนวน 1 โครงการ, 2.) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จำนวน 3 โครงการ
และอีกจำนวน 3 หน่วยงาน 6 โครงการ ให้นำเข้าพิจารณากลั่นกรองโครงการ ในการประชุมครั้งต่อไป

Share: