คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (18 มีนาคม 2564)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพงศํรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก (ชั้น 2) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ประชุมรับทราบผล
การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและ
ขอทานในชุมชนร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด และพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานทีมสหวิชาชีพในการควบคุมผู้กระทำการขอทาน จังหวัดตาก

Share: