กิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Page : Opengovthailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นในประเด็นการทำงานต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Digital Marketing for Government : Feedback Loop โดยคุณสรีนา ตัน วิทยากรและนักกลยุทธ์การตลาดณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: