กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs : Communities of Practices)ของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ “เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” (15 มีนาคม 2564)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs : Communities of Practices)
ของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 หัวข้อ “เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” ผ่าน VDO conference system
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานระเบียบพัสดุ เป็นวิทยากร
โดยรับฟังการเสวนา ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: