กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และร่างกายที่แข็งแรง (11 มีนาคม 2564)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และร่างกายที่แข็งแรง ณ ลานหน้าสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: