กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดปลอดขยะพลาสติกและเปิดโครงการตากร่วม “วน” (WON) เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดปลอดขยะพลาสติกและเปิดโครงการตากร่วม “วน” (WON) เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง ชั้น1 (หลังเดิม)อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จากสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 12ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ single-use plastic ซึ่งมีอายุการย่อยสลายยาวนาน ทำให้เกิดการสะสมตกค้างตามสถานที่ต่างๆ สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต และจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้บริการสั่งสินค้าออนไลน์ Delivery จึงทำให้ปริมาณถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภาคเอกชน และประชาชนโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดปลอดขยะพลาสติก และเปิดโครงการ ตากร่วม “วน” (WON)เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก โดยมีมาตรการให้บุคลากรทุกคน ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกหลอดพลาสติก และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ภายในพื้นที่ของหน่วยงาน , ให้ทุกหน่วยงาน สื่อสาร ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลด คัดแยก รวมทั้งหมุนเวียน และใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน , ร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคขยะพลาสติกสะอาด หรือพลาสติกที่ยืดได้ อาทิเช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ฟิล์มหุ้มบรจุภัณฑ์ ถุงใส่พัสดุเป็นต้น เพื่อรวบรวมและนำไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ภายใต้โครงการ ตากร่วม “วน” (WON) รวมทั้งให้บุคลากรในสังกัดร่วมแยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในถังเฉพาะ โดยไม่นำไปทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น ด้วย


Share: