กิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้โครงการประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2563 (8 ธ.ค. 63)

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ มุณีแก้ว ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภายใต้โครงการประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก โดยมีนายทวีผล ธรรมานุวงค์ ปลัดเทศบาลเมืองตาก เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

Share: