การเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพทำขนมไทย น้ำพริกกุ้ง การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการ
ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการเปิดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพทำขนมไทย น้ำพริกกุ้ง การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุ่มเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีเวทีพบปะสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
มีแผนในการต่อยอดเรื่องการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด

Share: